תנאים כללים


 1. פתח דבר: עצם החתימה על אישור הזמנה וטופס ההרשמה או אם קבלתם או מסירת פרטי תשלום או לקיחת חלק בקבלת השירותים מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המזמין/הנוסע לכל התנאים המפורטים באישור ההזמנה ובהסכם ותנאי הזמנה, אשר מהווים, יחד עם שוברי ספקי השירותים, את חוזה ההתקשרות שבין המזמין והנוסעים לבין טרוולים תיירות וסחר בע"מ, ח.פ. 514962935 (להלן: "טרוולים בע"מ"). לא תתקבל כל טענה כי המזמין/הנוסע לא קרא ו/או לא הסכים לחוזה זה על תנאיו, קודם ביצוע ההזמנה).
 2. סוכנות הנסיעות מזמינה עבור הנוסע שירותי תיירות בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה באמצעות סיטונאי תיירות המוכרים כאמינים ומקצועיים. כל הזמנה היא בגדר בקשה בלבד עד לקבלת אישורים סופיים מן הסיטונאים וכל עוד לא ניתן אישור של ספקי השירותים לבקשה חשבונו של המזמין לא יחויב.
 3. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של המזמין, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ- 72 שעות בהסכמת הצדדים או לפצל את ההזמנה בהסכמת המזמין. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי.
 4. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירותים, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין האפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
 5. סוכנות הנסיעות מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, שכן השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם הבלעדית של סיטונאי התיירות, אלא אם ידעה סוכנות הנסיעות או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. סוכנות הנסיעות תעשה כמובן כמיטב יכולתה לסייע לנוסע בכל שאלה, בירור או חלילה תקלה.
 6. כל המידע המוצג על ידי סוכנות הנסיעות אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל על ידי הספקים השונים. אחריות סוכנות הנסיעות למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקים אלו, ולכך שנמסר למזמין במלואו. סוכנות הנסיעות לא תישא בכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מצריכת השירותים.
 7. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הנוסע, ותודיע על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של הבקשה.
 8. ההזמנה ותנאיה הינם לעזר בלבד, לפיכך המסמכים הקובעים לענייני תנאי הטיסה ומועדיה, פרטי הלינה, השכרות הרכב, הופעות, משחקים, טיול מאורגן, סיור ויתר שירותי התיירות הם אלו הנקובים בכרטיסי הטיסה, שוברי הלינה, שוברי השכרת הרכב, תנאי מארגנת הטיול, תנאי מפיקת הסיור, כרטיס ההופעה, כרטיס המשחק וכדומה.
 9. מידע שנותנות הרשויות בישראל לגבי מדינות יעד מסוכנות - הנך מופנה לאתר האינטרנט של משרד החוץ בכתובתhttp://www.mfa.gov.il/mfaheb/consularservice/traveladvisory/pages/Travel_Advisory.aspx וכן לאתר המטה לביטחון לאומי בכתובת: http://nsc.gov.il/error.htm?aspxerrorpath=/NSCWeb/Templates/FAQ.aspx
 10. מידע שנותנות הרשויות בישראל לגבי מידע וחיסונים - הנך מופנה לאתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת: http://www.old.health.gov.il/subjects/
 11. לתשומת לבכם - תדריך למרפאות יוצאים לחו"ל וכן לאתר משרד החוץ: http://www.mfa.gov.il/mfaheb/consularservice/traveladvisory/pages/Travel_Advisory.aspx
 12. טיסות: הטיסות המוצעות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות, מועדים ומספרי הטיסות, חברות התעופה ומסלוליהן, לרבות נחיתות הביניים, עלולים להשתנות, ולעיתים ללא כל הודעה מוקדמת. סוכנות הנסיעות תוכל לסייע לנוסע בפנייה מטעמו, אולם היא אינה נושאת באחריות לשינויים שיחולו בטיסות, ועל כן לא תוכל להיעתר לבקשות על החזרים ו/או פיצוי בגין שינויים שחלו בשעות הטיסות ו/או ביטולי טיסה ו/או תשלום שישלם הנוסע במלון על דחיית המועד לפינוי החדר, אובדן לילה במלון, ארוחות נוספות וכיו"ב. האמור בסעיף זה אינו מונע כל תרופה בדין כנגד חברת התעופה בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
 13. מידע בנוגע לזכויות לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012, ניתן למצוא באתר האינטרנט של סוכנות הנסיעות שכתובתו,www.travelim.co.il. בנוסף, אחריות המוביל האווירי מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק התובלה האווירית, תש"ם- 1980.
 14. חלה על הנוסע החובה לאשרר את טיסת החזרה 72 שעות לפני מועד הטיסה, ולהתעדכן אודות השינויים בפרטי הטיסה. אשרור הטיסה מתבצע מול משרדי הקשר ביעד הרלוונטי. לתשומת לב הנוסע, המשרדים סגורים בסופי שבוע. על הנוסע להתייצב בשדה התעופה 3 שעות לפני ההמראה. סוכנות הנסיעות לא תישא באחריות בכל הנוגע לאובדן/עיכוב בהגעת כבודה.
 15. יש להתקשר לסוכן הנסיעות המטפל יום לפני הטיסה על מנת לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה וכן בכדי להשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכון בשינויים, ככל שימסרו לסוכנות הנסיעות ע"י חב' התעופה.
 16. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד וסוכנות הנסיעות אינה אחראית לאי אספקתה של ההזמנה, אלא רק להעברת ההזמנה לחב' התעופה בהתאם לנהלים של חברת התעופה.
 17. שינוי בשיעור המסים וההיטלים הכלליים המוטלים על פי דין – ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים ישולם למזמין או לסוכנות הנסיעות, לפי העניין (ירידה או עליית מחיר מיום אישור ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים).
 18. תוספת דלק (נקבע על ידי חברות התעופה ולא על-פי דין) – היה ובוצע תשלום ו/או כרטוס, לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על-ידי המזמין. במקרה של תוספת דלק שנכנסה לתוקף בטרם תשלום או כרטוס, רשאית סוכנות הנסיעות לחייב המזמין בהפרש, אולם למזמין תינתן אפשרות לבטל הזמנתו ללא חיוב בדמי ביטול בתוך יומיים מיום ההודעה על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת המזמין. במקרה של הפחתת דלק לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
 19. העברות: העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים.
 20. לינה: דירוג מקומות הלינה נקבע ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ומדינה ואינו ניתן להשוואה עם מקומות לינה בין מדינות שונות. סוכנות הנסיעות מחויבת להציג את מקום הלינה לפי דרגתו הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה המדינה, גם אם אינם זהים ברמתם למקומות לינה במדינה אחרת. אם חלילה נתקל הנוסע בבעיה, עליו לפנות לצוות מקום הלינה ו/או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה. היה ולא נמצא פתרון על הנוסע לפנות לסוכנות הנסיעות. כך או כך, על הנוסע לפעול בתום לב, לשתף פעולה ובמידת הצורך למזער הנזק באמצעים סבירים
 21. סיטונאי התיירות שומרים לעצמם את הזכות במקרה של תפוסת יתר במקום הלינה להעביר אורחים למקום לינה חלופי ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסביבת מקום הלינה המוזמן ככל שניתן. אין בהוראה זו כדי לגרוע מהזכות לתבוע פיצוי, או כל סעד אחר, בגין נזקים שנגרמו בעקבות העברה כאמור.
 22. האחריות על שיבוץ החדרים במקום הלינה ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במקום הלינה לרבות מערכות המיזוג והחימום ושעות ההפעלה הינה באחריות מקום הלינה ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות או למקום הלינה, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק סוכנות הנסיעות מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 23. בטיול מאורגן נוסע בודד ישוכן בחדר עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה. נוסע המעוניין בחדר ליחיד, חייב להזמין זאת מראש, תמורת תשלום נוסף. אין סוכנות הנסיעות ו/או מארגנת הטיול מתחייבות לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. יתכנו מקרים חריגים בהם מטייל שהזמין חדר ליחיד ישוכן בחלק קטן של הטיול בחדר זוגי עם מטייל נוסף או שניים. במקרה כזה יוחזר לנוסע ע"י מארגנת הטיול החלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד, באופן יחסי לאותם ימים בהם לא שהה בחדר ליחיד.
 24. חלק מהשירותים המוצעים ע"י מקום הלינה הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. סוכנות הנסיעות לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה לנוסע מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כל על ידי הנוסע.
 25. סוכנות הנסיעות אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה במקום הלינה או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
 26. בחדרים המיועדים לשהיית יותר משני האנשים, על פי רוב ילונו השוהים הנוספים על מיטות פחות נוחות.
 27. שירותים נוספים הניתנים במקומות לינה כגון סאונה, ג'קוזי, חדר כושר, טלוויזיה, סרטים, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט, שירותי פקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, עיסוי וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במקום הלינה בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. יש לברר עם מקום הלינה אילו מן השירותים המוזכרים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף. סוכנות הנסיעות לא תהייה אחראית לדרישות תשלום כאמור.
 28. הנוהג המקובל במקומות לינה, באשר לזמני כניסה ויציאה של אורחים הנו כניסה החל מהשעה 15:00 ויציאה עד לשעה 10:00 בבוקר וזאת בלי קשר למועדי הטיסות, על מנת לאפשר את ניקוי, סידור ואוורור החדרים לקראת האורחים הבאים. במקרים בהם מבוקש להיכנס לחדר בשעה מוקדמת מהאמור, יש להזמין את הלילה הקודם למועד ההגעה. במקרים בהם הנוסע מעוניין שהחדר יעמוד לרשותו עד לשעה מאוחרת מהאמור, יש להזמין לילה נוסף
 29. הזמנת חדר נשמרת עד לשעה 18:00 בתאריך הכניסה למקום הלינה. במקרים בהם ידוע שמועד הגעת הנוסעים הנו לאחר השעה 18:00, יש לציין זאת במעמד ביצוע ההזמנה, על מנת שיהא ניתן ליידע את מקום הלינה ולהבטיח את מימוש הזמנת הנוסעים (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תישא סוכנות הנסיעות באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע). כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מסוכנות הנסיעות. נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת. במקרה של אי הופעה ואי ניצול השירות שנקבע בשובר שהונפק יחויב הנוסע במלוא הסכום או לפחות בסכום שבו תחויב סוכנות הנסיעות ע"י מקום הלינה ובכל מקרה בעלות הלילה הראשון ועוד 40% מעלות יתרת הלילות שהוזמנו.
 30. ישנם ערים בהם מחויב מקום הלינה לגבות מכל אורח מס מקומי בגין כל לילה
 31. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לסוכנות הנסיעות כל אחריות למצבים אלה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת על כך מראש.
 32. השכרת רכב: באחריות נוסע המזמין השכרת רכב להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי תקף, רישיון נהיגה ישראלי/זר תקף וכרטיס אשראי בינלאומי תקף, כולם על שמו של שוכר הרכב, וכן לוודא כי גילו של שוכר הרכב עולה בקנה אחד עם הגבלת גיל מינימום וגיל מקסימום אותה יש לבדוק בעת ביצוע ההזמנה. השכרת הרכב כפופה לתנאי ההשכרה של חברת השכרת הרכב. חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל.
 33. הופעות, משחקים, חבילות ספורט, קונצרטים, אטרקציות, מסעדות, הסעות, סיורים, שירותי הדרכה ושירותים נוספים: כמפורט בתכנית ספק התיירות בלבד וכן כמפורט בהסכם זה.
 34. ביטול הופעה/משחק/אירוע/שירות כלשהו אינו מהווה עילה לביטול יתר השירותים.
 35. לעתים קרובות המחיר ששולם בגין הכרטיס גבוה מהמחיר הנקוב על גבי הכרטיס לאירוע.
 36. באחריות המזמין/הנוסע לברר את הפרטים והמועד הסופי של האירוע, שעלול להשתנות בהתראה קצרה.
 37. כרטיסים נמכרים לפי אזור ו/או קטגוריה ולא למקום ישיבה ספציפי ומשכך אין אפשרות להתחייב על מקומות צמודים. ככל שהכרטיס יהא לאזור ו/או קטגוריה נחותה מזו שהוזמנה יבוצע זיכוי בגין ההפרש.
 38. חלוקת הכרטיסים תתבצע בישראל או ביעד ויכול ותהא ממש בסמוך לפני תחילת האירוע. על המזמין/נוסע למסור לפיכך פרטים מדויקים להתקשרות עמו בזמן שהותו ביעד ולעדכן בדבר שינויים. במידה והנוסע לא יקבל את הכרטיסים עד ליום האירוע יש ליצור קשר עם סוכנות הנסיעות.
 39. יש לשמור על הכרטיס היטב שכן הכרטיס אינו ניתן לשחזור.         
 40. סוכנות הנסיעות מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ו/או אי שביעות רצון מרמת השירותים שאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, שכן השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם הבלעדית, אלא אם ידעה סוכנות הנסיעות או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש ו/או איכות ירודה של נותני השירותים. סוכנות הנסיעות תעשה כמובן כמיטב יכולתה לסייע לנוסע בכל שאלה, בירור או חלילה תקלה.
 41. שירותים שיבוצעו באופן עצמאי על ידי הנוסע ואינם כלולים במחיר, חרף העובדה שסוכנות הנסיעות תפרוס בפני הנוסע את האפשרויות העומדות בפניו ותפנה אותו למקום המתאים לכך, הינם בגדר הפנייה בלבד, לבחירתו החופשית של הנוסע ובאחריותו המלאה בלבד.
 42. מטבע ושערי מטבע זר: התמורה בגין שירותי תיירות המיועדים להתבצע בישראל הינה בש"ח בלבד. לגבי שירותי תיירות המיועדים להתבצע במלואם בחו"ל המחירים נקובים במטבע זר כאשר התשלום הינו לפי שער המכירה הגבוה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, ביום העסקים שקדם למועד התשלום. כאשר במקרה של פירעון לשיעורין הינו יום התשלום הדחוי.
 43. מסמכים, דרכונים ואשרות כניסה: הוצאת דרכון, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה ו/או תעודות מעבר ו/או ויזות לישראל ולחו"ל הינן באחריותו של הנוסע. על הדרכון להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו"ל. במדינות מסוימות תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת ועל כן יש לשים לב לכך בעת הכניסה לכל מדינה שם נקבע הדבר. תשלום עבור אגרות, היטלים, ודמי טיפול בדבר הוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות כניסה, יגבו בנפרד ע"י סוכנות הנסיעות, ככל שיתבצע על ידה ולא באופן עצמאי על ידי הנוסע. מובהר לנוסע כי במידה ולא יסדיר עניינים אלו, יתכן שלא יוכל לצאת את ישראל ו/או להיכנס אליה ו/או ליעד אחר והאחריות המלאה עליו. על הנוסע לבדוק כי השמות בהזמנה תואמים את השמות בדרכוןחובה על הנוסע לציין אם הנו בעל אזרחות זרה/כפולה/דרכון זר/תעודת מעבר/תעודת עולה.
 44. מחירים: המזמין יוכל להבטיח לעצמו את הצעת המחיר שניתנה לו ביחס להזמנתו, רק באם בוצע תשלום בגין הנסיעה או עם קבלת מסמכי הנסיעה. מחירי ההזמנה מבוססים על תעריפי עלות השירותים בישראל ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בישראל ובחו"ל, שירותי קרקע מסים ואגרות בישראל ובחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים כפי שהיו ידועים ביום אישור ההזמנה. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה מחירם סופי. במקרה של שירותים לגביהם לא ניתן אישור סופי בעת ההזמנה ומחירם ישתנה על פי דרישה של ספקי השירותים, תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.   
 45. מפאת אופיו הדינמי מאוד של תחום התיירות, המידע בכלל והמחירים בפרט שבאתר האינטרנט של סוכנות הנסיעות משתנים לעיתים תכופות. המידע המצוי באתר אינו בגדר ייעוץ ואינו סופי אלא מבוסס על המידע המצוי בעת כתיבתו וכפי שנמסר מספקי השירותים ומתעדכן כל העת כאמור. לפיכך, אין להתייחס למידע כמוחלט ו/או מחייב. המידע המדויק והעדכני יימסר בסמוך לפני ביצוע ההזמנה והמידע והמחירים המחייבים הינם אלה שיופיעו במסמך אישור ההזמנה שאושר ע"י הספקים וסוכנות הנסיעות ובטופס גילוי נאות בלבד.
 46. ביטוח: בסמוך לאחר ביצוע ההזמנה, הנוסע מחויב לבטח עצמו ועל חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח ביטול הזמנה המתאים לאופי הנסיעה (מומלץ לרכוש פוליסה הכוללת כיסוי בריאות חילוץ, הטסה רפואית וביטוח ביטול נסיעה) ביטוח ניתן לרכוש טרם יציאה מישראל או כניסה לישראל, לפי העניין, בלבד. הארכת ביטוח בהיות המבוטח בחו"ל ניתנת לתקופה של עד חצי שנה ובלבד שלא הגשה בטרם הגשת הבקשה בפוליסה תביעה כנגד חברת הביטוח בפוליסה. אופן הבקשה לביצוע הארכה יעשה ישירות אל מול חברת הביטוח.
 47. טיולים מאורגנים: סוכנות הנסיעות איננה מארגנת טיולים/חבילות הנופש אלא המארגן הנקוב. התנאים שיחולו לגבי ארגון טיול/חבילת הנופש הם אלה שנקבעו בחוברת המארגן, ככל שנמסרה למזמין, או באתר האינטרנט של המארגן, ככל שהמזמין הופנה אליו. אין האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מאחריותה של סוכנות הנסיעות בכל עניין שבגינו מוטלת עליה אחריות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 48. הובלה והדרכה במקרה של סיור ו/או טיול מאורגן תתבצע באמצעות צוות אשר ינהל את הטיול ויטפל בין היתר בארגון כל הסידורים הקשורים למהלכו התקין של הטיול. מובהר בזאת כי במקרים מסוימים יתכן והצוות ייאלץ להתחלף.
 49. יובהר ויודגש, כי מארגנת טיולים רשאית לדחות בקשת הזמנה ו/או לסרב לשתף נוסע אשר בסבירות גבוהה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול. הוא הדין באשר לזכות להפסיק את השתתפותו של נוסע אשר התנהגותו או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול או פוגעים או עלולים לפגוע בנוסע עצמו, במלווה או במשתתפים אחרים, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של מלווה הטיול, לאחר התייעצות עם הגורם הממונה במארגנת הטיול ובהתאם לסעיף 6 לחוק שירותי תיירות הקובע כי מי שעוסק בשירות תיירות לא יסרב סירוב לא סביר לספק שירות שבתחום עיסוקו. במקרה כגון דא ההוצאות יושתו על הנוסע.
 50. חובה על הנוסע להודיע, בטרם הרשמתו, על כל מגבלה פיזית, או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה שהיא שיש בה כדי להכביד או להקשות על השתתפותו של הנוסע. ידוע לנוסע שהסכמת סוכנות הנסיעות לרושמו, נסמכת על שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלצרוך את השירותים. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד.
 51. בסיור ו/או טיול מאורגן, הנוסע מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מבין שהנו חלק מקבוצה המטיילת יחדיו. נפקא מינה, שהוא מצהיר ומתחייב לנהוג בסבלנות ובסובלנות כלפי כל המשתתפים, לשתף פעולה ולהישמע להוראות מארגנת הטיול, הן ביחסים כלפי המשתתפים והן ביחסיו כלפי כולי עלמא.
 52. הנוסע מתחייב להקפיד להתייצב בשעה היעודה לשעות המפגש של הקבוצה ואם לא יעשה כן, הוא עלול להיחשב כמי שמוחל על זכותו להשתתף בפעילות המתוכננת. אם נבצר מהנוסע לעשות זאת מסיבות שאין לו שליטה עליהן, הוא צריך לדאוג להביא את הדבר לידיעת צוות מארגנת הטיול או לאחד מחברי הקבוצה, על מנת שיהיה ברור שהוא עומד להצטרף תוך זמן קצר.
 53. רשימת מקומות הלינה הסופית בטיול מאורגן תפורט לכל המאוחר בטרם היציאה מהארץ. יחד עם זאת, ייתכנו שינויים של הרגע האחרון וביעד עצמו וזאת מסיבות שלמארגנת הטיול וסוכנות הנסיעות אין שליטה עליהן.
 54. אחריות לנזקים: דרכי גישה ומעברי רכב ורגל נתונים לשינויים עונתיים, אקלימיים ושינויים שאינם בשליטת סוכנות הנסיעות או מארגנת הטיול. שיבושים המתרחשים ביעד וכל גורם אחר עלולים לשנות את תנאי הסביבה ועל כל מטייל לקחת זאת בחשבון. אין סוכנות הנסיעות ו/או מארגנת הטיול אחראית לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מנפילה, מתאונות, מחלות, אשפוז, הוצאות רפואיות, נזק למטען, אי ביצוע או ביצוע לקוי, אי נוחות או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך טיול
 55. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין אי צריכת שירותים ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. אין ולא תהיינה לנוסע תביעות מכל סוג שהוא, כספיות או אחרות, העלולות לנבוע מהשירותים או בקשר אליהם כנגד סוכנות הנסיעות ו/או מארגנת הטיול, עובדיה, שליחיה, נציגיה או מי מטעמה. תנאי מסמך זה הם המחייבים ואין בסמכות מאן דהוא, אף מטעם סוכנות הנסיעות ו/או מארגנת הטיול, להסכים לכל סטייה מתנאים אלו.
 56. סוכנות הנסיעות ו/או מארגנת הטיול ו/או נציגיה אינם אחראים להפסדים כספיים ו/או הוצאות נוספות שייגרמו עקב איחורים, שינויים או ביטולים ו/או בשל קצב התקדמות איטי של הקבוצה. הפסדים ו/או הוצאות כספיות כאלה יחולו על הנוסע.
 57. למארגנת הטיול נשמרת הזכות לערוך שינויים בתוכנית הטיול, אשר לדעתה הינם הכרחיים ו/או רצויים להמשך ניהולו התקין ו/או מסיבה כלשהי אחרת. ייתכנו מיקרים שבהם לא ניתן יהיה לבקר באתרים המפורטים במסלולו של כל טיול וטיול. סוכנות הנסיעות אינם מחויבת בכל החזר לנוסע הנובע משינויים כאמור.
 58. בחלק מאזורי השהייה ואתרי התיירות קיימים קטעים מסוכנים. בקטעים אלו העובר על אזהרות נציג סוכנות הנסיעות ו/או מארגנת הטיול וההנחיות של המקום עושה זאת באחריותו הבלעדית.
 59. תמהיל הנוסעים: מגוון רב של אנשים מכל השכבות ומכל מוצא, גיל, מין, רקע וצביון דתי משתתפים בטיול. כל טיול פתוח להרשמה לציבור הרחב באשר הוא וללא הגבלה כלשהי כאמור לעיל.
 60. מנין ימי הנסיעה: במניין ימי הנסיעה ו/או חבילת התיור נכללים יום היציאה ויום החזרה, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי הנסיעה נמנים החל מיום היציאה ועד ליום החזרה גם כאשר היציאה הינה בשעות אחה"צ או הערב והחזרה בשעות הבוקר. בכל מקרה שבו יתווספו ימים למניין ימי הנסיעה בשל שינוי בלוח זמני הטיסות, או שינויים בלתי צפויים ואחרים, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף.
 61. בריאות, תרופות וחיסונים: חובה על הנוסע לעדכן את סוכנות הנסיעות באשר למגבלות רפואיות פיזית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שיש בה כדי למנוע את מימוש העסקה, ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי בחוק חוזי הביטוח. אישה בהריון מחויבת באישור הריון תקין בשפה האנגלית המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה. על הנוסע לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים ליעד ולהביא תרופות אישיות על פי צרכיו והרגליו. באחריות הנוסע לקבל את החיסונים הנדרשים לפי הנחיות משרד הבריאות ובכלל זה לפי תדריך למרפאות יוצאים לחו"ל של משרד הבריאות.
 62. תופעות טבע, מזג אויר וכוח עליון: סוכנות הנסיעות איננה אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (שיטפונות, ערפל, עננים וכד`) ו/או נסיבות אחרות כלשהן שאינן בשליטתה העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו. סוכנות הנסיעות תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסע בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, פעילות טרור, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, התפרצות הר געש, מחלות, שוד, גניבה, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה כיוצא באלה של כוח עליון. 
 63. ביטולים: "כרטיס רגיל" – 100% משווי העסקה. "כרטיס משודרג" – ללא דמי ביטול עד 72 שעות משעת המראת הטיסה ,בקיזוז עלות השדרוג לכל נוסעוהכל בכפוף לחוק ותקנות הגנת הצרכן וליתר הדינים בישראל
 64. בעסקת מכר מרחוק רשאי צרכן לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בהתאם להלכת בית המשפט העליון במסגרת ע"א 7187/12 עו"ד ליאור צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל, ככל שניתן לבטל רכיב מסוים בתוך הזמנה אחת באופן נפרד, יש לראות רכיב זה כעסקה נפרדת לצורך גביית דמי ביטול. לדוגמא: מאחר שכרטיס טיסה מהווה חוזה נפרד עם כל נוסע שעל שמו הופק כרטיס טיסה, על המזמין לשלם דמי ביטול בנפרד על כל כרטיס.
 65. בעסקה פנים אל מול פנים של שירותי תיירות רשאי צרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השירות בעסקה כאמור לא ניתן לבטל שירותי תיירות המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות סיורים, אטרקציות, טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת אלא בתנאי הביטול המפורטים לעיל. במקרה של ביטול כאמור יוחזרו הכספים שניתנים להשבה (טיסה מחוץ לישראל ואליה) בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2011.
 66. ברכישת כרטיס טיסה מחברת תעופה זרה שאינה מחזיקה בנציגות בישראל, תנאי הביטול יהיו בהתאם למדיניות חברת התעופה, פעולות האכיפה של הרגולטור ובכפוף לחוק הזר החל עליה.
 67. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הנו לצורכי יידוע בלבד וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הנו הנוסח הקבוע בחוק ובתקנות הנ"ל ובדין התקף בישראל.
 68. תנאים בהם רשאית סוכנות הנסיעות לבטל את אישור ההזמנה ו/או העסקה בהתאם להודעות מספקי השירותים - בכל שלב ותוך השבת התמורה למזמין.
 69. סוכנות הנסיעות אינה אחראית למתן החזר כספי בגין שירותים שלא נוצלו על ידי הנוסע ובלבד שאי ניצול השירותים אינו באחריות סוכנות הנסיעות.
 70. במקרה של שינוי מהותי בתכנית הטיול והודעה לנוסע טרם היציאה, שמורה לנוסע הזכות לבטל את הטיול בתוך 72 שעות מיום ההודעה בדבר השינוי המהותי ללא דמי ביטול כלשהם. כתאריך הביטול יראו רק את היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרדי סוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות ו/או מארגנת הטיול רשאית לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה, או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול ע"פ שיקול דעתה ותציע לנוסע השתתפות בטיול אחר או תשיב לו התמורה. כמו כן, שומרת מארגנת הטיול לעצמה את הזכות לצרף מטיילים לקטע מטיול מקביל הזהה לתוכנית המקורית.
 71. אם חלילה נתקל הנוסע בבעיה, עליו לפנות מיידית לספק השירות על מנת להגיע לפתרון הולם ללא דיחוי. היה ולא נמצא פתרון על הנוסע לפנות לסוכנות הנסיעות לאלתר בכדי שיהא באפשרותה לסייע לו בשעת התרחשות הדברים. על הנוסע לפעול בתום לב, לשתף פעולה ובמידת הצורך למזער הנזק באמצעים סבירים
 72. החזרים: במקרה בו המזמין יהיה זכאי להחזר כלשהו, יבוצע ההחזר לפי שער הדולר שבו חויב המזמין. אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, אלא אם פעל בהתאם להנחיות ספקי השירותים המופיעות על גבי השובר/כריכת השובר. סוכנות הנסיעות תעביר את הבקשות השונות לספקים לצורך קבלת ההחזר.
 73. קבלת מסמכי נסיעה: על הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מסוכנות הנסיעות, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב, ויזות, אשרות וכו'), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה. במידה ופרט כלשהו אינו תואם יש לפנות מיידית לסוכנות הנסיעות.
 74. חילוקי דעות: לבתי המשפט במחוז צפון בלבד סמכות ייחודית לדון במחלוקת כלשהי בין הצדדים, ללא קשר למקום חתימת ההזמנה או מקום מגוריו של הנוסע. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוסע לשירותי התיירות ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.
 75. התיישנות: מוסכם על דעת הנוסע, כי בחלוף שנתיים מיום סיום הנסיעה לא יהיה זכאי לבוא אל סוכנות הנסיעות בכל תביעות שהן בין עפ"י התקשרותו החוזית דנא ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
x

#{title}

#{text}

#{price}